Home
DE / EN

Ochrana osobných údajov

Ochrana vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky (www.caradvisor.at) je pre nás obzvlášť dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte budeme dôkladne informovať o spracúvaní osobných údajov. Za ochranu údajov na tejto webovej stránke zodpovedá Porsche Austria GmbH & Co OG. V nasledujúcom texte vás informujeme o každom spracúvaní osobných údajov v súvislosti s www.caradvisor.at.
Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje iba na www.car-advisor.sk a súvisiace podstránky, nie však na webové stránky, ktoré kontrolujú a prevádzkujú tretie strany. Skontrolujte si prosím vyhlásenia o ochrane údajov webových stránok kontrolovaných a prevádzkovaných tretími stranami, pretože tieto webové stránky sú mimo našej kontroly a Porsche Slovakia spol. s r.o. nezodpovedá za ich obsah a opatrenia na ochranu údajov.

1. Bezpečnosť údajov

1.1. Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o prijala vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov, ktoré okrem iného chránia vaše údaje pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sa prispôsobujú aktuálnemu stavu techniky.
1.2. Ak ste obdržali prístupové údaje pre prístup a používanie našich online nástrojov na webovej stránke, zodpovedáte za bezpečnú úschovu svojho používateľského mena a hesla a za ich dôvernosť.

2. Používanie webovej stránky neplnoletými osobami

Upozorňujeme, že všetky online nástroje na našej webovej stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať iba osoby, ktoré dosiahli vek 14 rokov. Používanie online nástrojov a z toho vyplývajúce spracovanie údajov od používateľov pod touto vekovou hranicou je zakázané bez súhlasu ich rodičov/zákonných zástupcov. Ak by k takémuto spracovaniu údajov napriek tomu došlo, prestaneme tieto údaje spracúvať, len čo sa o tom dozvieme.

3. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

3.1. Vami poskytnuté údaje

Osobné údaje spracúvame iba v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov. Ak si s nami budete dopisovať alebo vyplníte formulár na našej webovej stránke s údajmi, beriete na vedomie, že údaje, ktoré poskytnete v príslušnom formulári, budú spracované na účely opísané nižšie (pozri bod 5).

3.2. Nami zhromažďované údaje

Keď navštívite našu webovú stránku, súbory cookie sa používajú na automatické zhromažďovanie osobných údajov. Viac informácií o súboroch cookie používaných na našej webovej stránke nájdete v bode 6 a v našich pravidlách používania súborov cookie

4. Partner

Porsche Austria GmbH & Co OG nespracúva všetky osobné údaje sama, ale má podporu odborných partnerov (poskytovateľov IT služieb a inštitúty pre prieskum trhu), ktorí pracujú v mene Porsche Austria GmbH & Co OG. Partneri boli starostlivo vybraní a prijímajú vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečili, že vaše údaje budú spracované v súlade s predpismi o ochrane údajov a budú chránené vaše práva. Partneri nesmú poskytnuté osobné údaje použiť na vlastné alebo reklamné účely alebo ich postúpiť tretím osobám.

5. Spracovanie údajov na car.advisor

a. Všeobecný kontaktný formulár

Kontaktný formulár (pochvala/kritika): Pri odoslaní kontaktného formulára budú spracované vaše osobné údaje v kontaktných poliach (údaje o vozidle, informácie o spoločnosti poskytujúcej podporu, meno, adresa, kontaktné údaje ako aj text vašej požiadavky).
- Kategórie údajov: kontaktné a identifikačné údaje, údaje o vozidle, text požiadavky
- Účel: zodpovedanie Vašej požiadavky
- Odôvodnenie: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) na starostlivé a úplné spracovanie vašej žiadosti
- Doba skladovania: 18 mesiacov

b. Hodnotenie prevádzky partnera a ponúkaných služieb (neoverené hodnotenie)

car.advisor je online hodnotiaca platforma, na ktorej možno hodnotiť predajcov vozidiel a doplnkové vybavenie po kúpe vozidla. Ako súčasť hodnotenia na caradvisor.sk prostredníctvom užívateľského účtu CarLOG sa ubezpečujete, že vaše hodnotenie je založené na skutočnej návšteve predajne. Vaše hodnotenie bude zverejnené pod skratkou (meno a prvé písmeno vášho priezviska). V rámci toho partner dostane vaše hodnotenie a má možnosť vás kontaktovať prostredníctvom vašich uložených údajov (meno a priezvisko, číslo podvozku, typ objednávky a značka vášho vozidla) alebo priamo cez platformu car.advisor.
- Účel: Odosielanie neoverených hodnotení partnera
- Odôvodnenie: Článok 6 ods. 1 písm. b GDPR (plnenie zmluvy) pre skvalitňovanie našich služieb a produktov.
- Doba uschovania: 18 mesiacov alebo v prípade odvolania/vymazania príspevku

c. Účasť na prieskumoch spokojnosti zákazníkov po využití služby (overené hodnotenie)

S pozvánkou, ktorú ste dostali na zaslanie prieskumu spokojnosti zákazníkov, sa môžete zúčastniť prieskumu prostredníctvom odkazu (cez www.caradvisor.sk). Pozvánku dostanete na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli, alebo prostredníctvom SMS na vaše mobilné číslo, ak nebola zadaná žiadna e-mailová adresa. Ak súhlasíte, výsledok bude zverejnený v osobnej podobe pod skratkou (meno a prvé písmeno vášho priezviska) na www.caradvisor.sk. Ak sa rozhodnete pre anonymné hodnotenie (pre osobné vozidlá Volkswagen, Audi a úžitkové vozidlá Volkswagen), vaše hodnotenie nebude zverejnené a nebudú sa ukladať žiadne osobné údaje. Pozvánky môžete kedykoľvek odvolať nasledovne:
- Blokovací formulár v prevádzke partnera
- Odhlásenie sa prostredníctvom e-mailového odkazu pomocou tlačidla Odhlásiť
- Zmena nastavenia v užívateľskom účte CarLOG
Ak chcete vymazať zaslané hodnotenie, musíte si otvoriť užívateľský účet CarLOG a použiť ho na pridelenie hodnotenia
- Kategórie údajov: kontaktné a identifikačné údaje
- Účel: Zaznamenávanie spokojnosti zákazníkov
- Odôvodnenie: článok 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem) na zlepšenie služieb našich partnerských spoločností, servisov a autorizovaných predajcov Porsche Austria GmbH & Co OG a Porsche Inter Auto GmbH & Co KG.
- Príjemcovia údajov: poskytovatelia služieb v oblasti prieskumu trhu
- Doba uschovania: 18 mesiacov

Informácie v súlade s článkom 26 GDPR

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG alebo vybraná súkromná zmluvná spoločnosť vykonáva prieskum spokojnosti zákazníkov spolu s Porsche Austria GmbH & Co OG (generálny dovozca), ktorí uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti v súlade s článkom 26 všeobecných údajov. Nariadenie o ochrane. Obsahovo zmluva upravuje spoluprácu pri prieskume spokojnosti zákazníkov. Porsche Austria GmbH & Co OG v podstate vystupuje ako vlastník produktu. Informačné a oznamovacie povinnosti plní nezávisle Porsche Inter Auto GmbH & Co KG alebo vybraná súkromne prevádzkovaná zmluvná prevádzka a Porsche Austria GmbH & Co OG. Práva dotknutých osôb má na starosti Porsche Austria GmbH & Co OG (pozri kontaktné údaje vyššie).

6. Cookies a sociálne doplnky

6.1. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá nastavenia internetu. Takmer každý web používa túto technológiu. Stiahne sa z vášho internetového prehliadača pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšej návšteve tejto webovej stránky s rovnakým zariadením sa súbor cookie a informácie v ňom uložené buď odošlú späť webovej lokalite, ktorá ich vytvorila (cookie prvej strany), alebo inej webovej lokalite, ktorej patrí (cookie tretej strany). Výsledkom je, že webová lokalita rozpozná, že už bola navštívená týmto prehliadačom, a v niektorých prípadoch zmení zobrazený obsah.
6.2. Viac informácií o súboroch cookie používaných na našej webovej lokalite nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie

7. Práva dotknutej osoby

Máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenositeľnosť údajov, odvolanie a námietku. Tieto práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu úradníka(-ov) pre ochranu osobných údajov na adresu datenschutz@porsche.co.at.
Pokiaľ sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo že vaše práva na ochranu údajov boli inak porušené, môžete sa sťažovať dozornému orgánu. Na Slovensku je to úrad na ochranu údajov (https://dataprotection.gov.sk//).

8. Kontaktné informácie

Zodpovedný:
car.advisor je značka
Porsche Austria GmbH & Co OG Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg
caradvisor@porsche.sk
Úradník pre ochranu údajov:
datenschutz@porsche.co.at