Home
DE / EN

Ochrana osobných údajov

Ochrana vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky (www.caradvisor.at) je pre nás obzvlášť dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte budeme dôkladne informovať o spracúvaní osobných údajov. Za ochranu údajov na tejto webovej stránke zodpovedá Porsche Austria GmbH & Co OG. V nasledujúcom texte vás informujeme o každom spracúvaní osobných údajov v súvislosti s www.caradvisor.at.
Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje iba na (www.caradvisor.at) a súvisiace podstránky, nie však na webové stránky, ktoré kontrolujú a prevádzkujú tretie strany. Skontrolujte si prosím vyhlásenia o ochrane údajov webových stránok kontrolovaných a prevádzkovaných tretími stranami, pretože tieto webové stránky sú mimo našej kontroly a Porsche Austria GmbH & Co OG nezodpovedá za ich obsah a opatrenia na ochranu údajov.

1. Bezpečnosť údajov

1.1. Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o prijala vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov, ktoré okrem iného chránia vaše údaje pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sa prispôsobujú aktuálnemu stavu techniky.
1.2. Ak ste obdržali prístupové údaje pre prístup a používanie našich online nástrojov na webovej stránke, zodpovedáte za bezpečnú úschovu svojho používateľského mena a hesla a za ich dôvernosť.

2. Používanie webovej stránky neplnoletými osobami

Upozorňujeme, že všetky online nástroje na našej webovej stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať iba osoby, ktoré dosiahli vek 14 rokov. Používanie online nástrojov a z toho vyplývajúce spracovanie údajov od používateľov pod touto vekovou hranicou je zakázané bez súhlasu ich rodičov/zákonných zástupcov. Ak by k takémuto spracovaniu údajov napriek tomu došlo, prestaneme tieto údaje spracúvať, len čo sa o tom dozvieme.

3. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

3.1. Vami poskytnuté údaje

Osobné údaje spracúvame iba v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov. Ak si s nami budete dopisovať alebo vyplníte formulár na našej webovej stránke s údajmi, beriete na vedomie, že údaje, ktoré poskytnete v príslušnom formulári, budú spracované na účely opísané nižšie (pozri bod 5).

3.2. Nami zhromažďované údaje

Keď navštívite našu webovú stránku, súbory cookie sa používajú na automatické zhromažďovanie osobných údajov. Viac informácií o súboroch cookie používaných na našej webovej stránke nájdete v bode 6 a v našich pravidlách používania súborov cookie

4. Partner

Porsche Austria GmbH & Co OG nespracúva všetky osobné údaje sama, ale má podporu odborných partnerov (poskytovateľov IT služieb a inštitúty pre prieskum trhu), ktorí pracujú v mene Porsche Austria GmbH & Co OG. Partneri boli starostlivo vybraní a prijímajú vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečili, že vaše údaje budú spracované v súlade s predpismi o ochrane údajov a budú chránené vaše práva. Partneri nesmú poskytnuté osobné údaje použiť na vlastné alebo reklamné účely alebo ich postúpiť tretím osobám.

5. Spracovanie údajov na car.advisor

a. Skúšobná jazda

Ak vyjadríte želanie byť kontaktovaný ohľadom testovacej jazdy v rámci hodnotenia, budú vaše osobné údaje v kontaktných poliach (meno, záujem o kúpu, adresa a kontaktné údaje) spracované a odoslané vybranému predajcovi/obchodníkovi.
Kategórie údajov: kontaktné a identifikačné údaje
- Účel: Príprava/realizácia a priebeh testovacej/skúšobnej jazdy
- Odôvodnenie: Plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť.
- Doba uschovania: 48 mesiacov

b. Všeobecný kontaktný formulár

Kontaktný formulár (pochvala/kritika): Pri odoslaní kontaktného formulára budú spracované vaše osobné údaje v kontaktných poliach (údaje o vozidle, informácie o spoločnosti poskytujúcej podporu, meno, adresa, kontaktné údaje ako aj text vašej požiadavky).
- Kategórie údajov: kontaktné a identifikačné údaje, údaje o vozidle, text požiadavky
- Účel: zodpovedanie Vašej požiadavky
- Odôvodnenie: oprávnený záujem
- Doba uschovania: 48 mesiacov

c. Hodnotenie prevádzky partnera a ponúkaných služieb (neoverené hodnotenie)

car.advisor je online hodnotiaca platforma, na ktorej možno hodnotiť predajcov vozidiel a doplnkové vybavenie po kúpe vozidla. Ako súčasť hodnotenia na caradvisor.sk prostredníctvom užívateľského účtu CarLOG sa ubezpečujete, že vaše hodnotenie je založené na skutočnej návšteve predajne. Vaše hodnotenie bude zverejnené pod skratkou (meno a prvé písmeno vášho priezviska). V rámci toho partner dostane vaše hodnotenie a má možnosť vás kontaktovať prostredníctvom vašich uložených údajov (meno a priezvisko, číslo podvozku, typ objednávky a značka vášho vozidla) alebo priamo cez platformu car.advisor.
- Účel: Odosielanie neoverených hodnotení partnera
- Odôvodnenie: Článok 6 ods. 1 písm. b GDPR (plnenie zmluvy)
- Doba uschovania: 18 mesiacov alebo v prípade odvolania/vymazania príspevku

d. Účasť na prieskumoch spokojnosti zákazníkov po využití služby/výkonu (overené hodnotenie)

S pozvánkou, ktorú ste dostali na zaslanie prieskumu spokojnosti zákazníkov, sa môžete zúčastniť prieskumu prostredníctvom odkazu (cez www.caradvisor.sk). Pozvánku dostanete na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli, alebo prostredníctvom SMS na vaše mobilné číslo, ak nebola zadaná žiadna e-mailová adresa. Ak súhlasíte, výsledok bude zverejnený v osobnej podobe pod skratkou (meno a prvé písmeno vášho priezviska) na www.caradvisor.sk. Ak sa rozhodnete pre anonymné hodnotenie (pre osobné vozidlá Volkswagen, Audi a úžitkové vozidlá Volkswagen), vaše hodnotenie nebude zverejnené a nebudú sa ukladať žiadne osobné údaje. Pozvánky môžete kedykoľvek odvolať nasledovne:
- Blokovací formulár v prevádzke partnera
- Odhlásenie sa prostredníctvom e-mailového odkazu pomocou tlačidla Odhlásiť
- Zmena nastavenia v užívateľskom účte CarLOG
Ak chcete vymazať zaslané hodnotenie, musíte si otvoriť užívateľský účet CarLOG a použiť ho na pridelenie hodnotenia
- Kategórie údajov: kontaktné a identifikačné údaje
- Účel: Zaznamenávanie spokojnosti zákazníkov
- Odôvodnenie: Oprávnený záujem o zlepšenie vzťahov so zákazníkmi a výkonu servisu (dielňa)
- Príjemcovia údajov: poskytovatelia služieb v oblasti prieskumu trhu
- Doba uschovania: 18 mesiacov
- Spoločný prevádzkovateľ: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Louise-Piëch-Strasse 2, 5020 Salzburg; Pracovník pre ochranu údajov: Mag. Theresa Schörghofer, datenschutz@porsche.co.at) alebo vybraná súkromná zmluvná spoločnosť

Informácie v súlade s článkom 26 GDPR

Porsche Inter Auto GmbH & Co KG alebo vybraná súkromná zmluvná spoločnosť vykonáva prieskum spokojnosti zákazníkov spolu s Porsche Austria GmbH & Co OG (generálny dovozca), ktorí uzavreli dohodu o spoločnej zodpovednosti v súlade s článkom 26 všeobecných údajov. Nariadenie o ochrane. Obsahovo zmluva upravuje spoluprácu pri prieskume spokojnosti zákazníkov. Porsche Austria GmbH & Co OG v podstate vystupuje ako vlastník produktu. Informačné a oznamovacie povinnosti plní nezávisle Porsche Inter Auto GmbH & Co KG alebo vybraná súkromne prevádzkovaná zmluvná prevádzka a Porsche Austria GmbH & Co OG. Práva dotknutých osôb má na starosti Porsche Austria GmbH & Co OG (pozri kontaktné údaje vyššie).

6. Cookies a sociálne doplnky

6.1. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá nastavenia internetu. Takmer každý web používa túto technológiu. Stiahne sa z vášho internetového prehliadača pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšej návšteve tejto webovej stránky s rovnakým zariadením sa súbor cookie a informácie v ňom uložené buď odošlú späť webovej lokalite, ktorá ich vytvorila (cookie prvej strany), alebo inej webovej lokalite, ktorej patrí (cookie tretej strany). Výsledkom je, že webová lokalita rozpozná, že už bola navštívená týmto prehliadačom, a v niektorých prípadoch zmení zobrazený obsah.
6.2. Viac informácií o súboroch cookie používaných na našej webovej lokalite nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie

7. Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracovaním údajov môžete uplatniť nasledujúce práva, na ktoré máte nárok:

7.1. Právo na informácie

Môžete požiadať o potvrdenie, či a v akom rozsahu sa spracúvajú osobné údaje o vás.

7.2. Právo na opravu

Ak od vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete kedykoľvek požiadať o ich opravu alebo doplnenie.
Ak ste si zriadili užívateľský účet, môžete kedykoľvek pristupovať k svojim osobným údajom a sami si ich opraviť alebo doplniť. Používateľský účet môžete tiež kedykoľvek zrušiť.

7.3. Právo na vymazanie

Môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak účel, na ktorý boli zhromaždené, zanikol, ak je spracovanie nezákonné, ak spracovanie neprimerane zasahuje do vašich oprávnených záujmov na ochranu alebo ak je spracovanie údajov založené na vašom súhlase a vy ste ho odvolali. Upozorňujeme, že môžu existovať aj iné dôvody, ktoré bránia okamžitému vymazaniu vašich údajov, napr. zákonné povinnosti uchovávania, prebiehajúce súdne konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

7.4. Právo na ohraničenie spracovania údajov

Máte právo žiadať, aby bolo spracúvanie vašich údajov obmedzené, ak
- popierate správnosť svojich údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožní overiť správnosť údajov,
- spracúvanie vašich údajov je nezákonné, ale odmietate ich vymazanie a namiesto toho žiadate o obmedzenie používania údajov,
- údaje už nepotrebujeme na zamýšľaný účel, ale Vy ich stále potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, alebo,
- vzniesli ste námietku proti spracovaniu údajov.

7.5. Právo na prenositeľnosť dát

Môžete požiadať, aby sme vám poskytli údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na plnenie zmluvy medzi nami a spracovanie sa realizuje pomocou automatizovaných postupov.

7.6. Právo namietať

Ak spracúvame vaše údaje na plnenie úloh, ktoré sú vo verejnom záujme, na výkon verejnej moci alebo ak sa pri spracúvaní odvolávame na nutnosť zabezpečenia nášho oprávneného záujmu, môžete namietať proti tomuto spracúvaniu údajov, ak existuje prevažujúci záujem na ochrane vašich údajov. Proti zasielaniu reklamy môžete kedykoľvek bez udania dôvodov namietať.

7.7. Právo na sťažnosť

Ak sa domnievate, že sme pri spracúvaní vašich údajov porušili rakúske/slovenské alebo európske zákony o ochrane údajov a tým porušili vaše práva, prosíme vás, aby ste nás kontaktovali, aby sme si objasnili prípadné otázky. Samozrejme, máte tiež právo podať sťažnosť rakúskemu/slovenskému úradu na ochranu údajov resp. európskemu dozornému orgánu.
Tieto práva je možné uplatniť priamo u Porsche Austria GmbH & Co OG zaslaním správy na e-mailovú adresu caradvisor@porsche.sk .

8. Kontaktné informácie

Zodpovedný:
car.advisor je značka
Porsche Austria GmbH & Co OG Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg
caradvisor@porsche.sk
Úradník pre ochranu údajov:
Mag. Jürgen Hutsteiner
datenschutz@porsche.co.at